Siirry suoraan sisältöön

Työajanseuranta opas – mitä työajanseuranta on?

Hymyilevä mies tietokoneella, kuvituskuva

Työajanseuranta on pakollinen lakisääteinen tehtävä, josta työnantaja on vastuussa. Paras syy työajanseurantaan panostamiseen ei kuitenkaan ole sen pakollisuus. Työajanseuranta kannattaa toteuttaa hyvin, koska se lisää luottamusta ja tehokkuutta sekä ehkäisee epäselvyyksiä. Sen avulla voidaan kerätä tarkat datat mm. palkanlaskentaa, laskutusta ja kannattavuuslaskelmia varten. Työaikalaki ei suoraan määrää miten tuntikirjanpito pitäisi toteuttaa. Nykyaikainen sähköinen työajanseuranta on kuitenkin ylivoimainen ratkaisu verrattuna manuaaliseen kirjanpitoon.

Työajanseuranta on eduksi sekä työnantajalle että työntekijälle. Tässä artikkelissa käsitellään yleisesti työajanseurantaa sekä sen hyötyjä ja järjestämistä. Lukemalla artikkelin saat lisäksi tietää, miksi sähköinen työajanseuranta on nykyaikana selvästi paras vaihtoehto.

Mitä työajanseuranta on?

Miksi työajanseurantaa tehdään?

Työajanseuranta on lakisääteistä ja se hyödyttää työntekijöitä ja koko yritystä. Työnantajan tulee lain mukaan seurata työntekijöiden työaikoja, jotta enimmäistyöajat eivät ylity. Työajanseurantaa ei kuitenkaan kannata nähdä pakollisena pahana.

Seuranta auttaa työntekijää selkeästi erottamaan työn ja vapaa-ajan toisistaan. Yritystä se avustaa arvioimaan käytetyn ajan tuottavuutta. On tärkeää muistaa, että työnantajan vastuulla on varmistaa, ettei työaika ylitä sallittuja rajoja ja että työntekijä saa asianmukaisen palkan tehdystä työstä. Tämä tuo työntekijälle turvaa ja rakentaa luottamusta työntekijän ja työnantajan välille.

Vastaavasti järjestelmällinen työajanseuranta tuo turvaa työnantajalle, koska työnantaja voi aina osoittaa että palkka on maksettu on oikein. Yritys voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä, jos pakollisiin prosesseihin (palkanmaksu ja laskutus) kuluu mahdollisimman vähän työtunteja. Tämän päälle tulevat hyödyt datan hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Miten työaikalaki velvoittaa työnantajan seuraamaan työaikaa?

Työaikalaki velvoittaa työnantajan seuraamaan työntekijän työaikoja ja siitä maksettua palkkaa. Mitä muuta tuntikirjanpitoon tulisi työaikalain mukaan sisältyä?

Työaikalain mukaan tuntikirjanpidosta pitäisi käydä ilmi:

 • Työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin
 • Ylityöt, lisätyöt, hätätyöt ja sunnuntaityöt sekä näistä suoritetut korvaukset
 • Työehtosopimusten tai paikallisten sopimusten poikkeukset
 • Jos työaikapankki on käytössä: Tarvitaan kirjanpito työaikapankkiin talletetuista tunneista ja tuntien käyttämisestä vapaisiin

Työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijä toimittaa tarvittavat tiedot työaikakirjanpitoon. Työnantajan velvoitteet on määritelty työaikalaissa tarkasti. Puutteet työajanseurannassa voidaan havaita esimerkiksi työsuojelutarkastuksissa, joissa näiden velvoitteiden toteutumista seurataan. Työaikakirjanpidon olisi syytä olla tällöin vaatimusten mukainen.

Työaikalaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexistä. Tietoa on hyvä etsiä myös Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Kuvituskuva, mies katsoo kelloa.

Työajanseurannan arvo korostuu epäselvyyksien ratkaisemisessa

Työajanseurannan avulla voidaan yleensä ratkaista epäselvyydet tai riitatilanteet työntekijän ja työnantajan välillä. Ilman luotettavaa tuntiseurantaa tällaisten tilanteiden ratkaiseminen voi olla haastavaa. Tavallisesti epäselvyydet liittyvät esimerkiksi työajan alkamiseen, lomien pitämiseen tai ylitöihin.

On työantajan vastuulla huolehtia, että työajanseuranta tehdään oikein. Työnantajan pitäisi voida pyynnöstä esittää selvitys tuntikirjanpidon merkinnöistä työntekijälle, hänen mahdolliselle edustajalleen kuten luottamusmiehelle sekä työsuojeluviranomaiselle.

Mikäli työnantaja ei ole huolehtinut työajanseurannasta asianmukaisesti, epäselvät tilanteet käsitellään oikeudessa yleensä työntekijän selvitysten mukaisesti. Työaikakirjanpidon laiminlyöminen tai manipulointi voi olla rikos työnantajalle.

Työajanseurannan termit

Työajaksi luetaan aika, joka on käytetty työhön. Myös aika, jonka työnantaja on velvoittanut työntekijän olemaan työpaikalla lasketaan työaikaan, vaikka työntekijä ei tekisikään työtä. Työehtosopimukset määräävät tarkemmin työajaksi luettavasta ajasta.

Työajaksi luetaan aika, joka on käytetty työhön. Myös aika, jonka työnantaja on velvoittanut työntekijän olemaan työpaikalla lasketaan työaikaan, vaikka työntekijä ei tekisikään työtä. Työehtosopimukset määräävät tarkemmin työajaksi luettavasta ajasta.

Liukuva työaika antaa työntekijälle mahdollisuuden valita töihin saapumis- ja poistumisajan sillä edellytyksellä, että sovittuja ehtoja noudatetaan. Työpäivä saa olla korkeintaan neljä tuntia normaalia pidempi.

Työajan tulkinta tai TES-tulkinta tarkoittaa sitä, että sähköinen työajanseuranta osaa automaattisesti tulkita työntekijän tekemät tuntimerkinnät palkanmaksua varten. Työajan tulkinnassa voidaan huomioida sekä TES:n mukaiset ehdot että paikalliset sopimukset.

Työajan tulkinnan hyötynä on palvelun tuottama valmis palkka-aineisto, joka voidaan ladata vientitiedostona tai siirtää automaattisesti rajapinnan avulla palkanlaskentaan.

Sähköisellä työajanseurannalla tarkoitetaan työajanseurannan toteuttamista digitaalisesti. Työntekijät kirjaavat työsuoritteet sähköisesti mobiililaitteella, tietokoneella tai kirjauslaitteelle. Tiedot tallentuvat valmiiksi jäsennettynä esimerkiksi työkohteittain, työntekijöittäin ja asiakkaittain.

Mobiili työajanseuranta on sähköisen työajanseurannan muoto, jossa työntekijät merkitsevät tuntinsa ensisijaisesti mobiililaitteella sovelluksen tai verkkopalvelun kautta. Suurimpana etuna on tuntien reaaliaikainen merkitseminen missä tahansa sekä mahdollisuus välittää töihin ja työkirjauksiin liittyviä tietoja kaksisuuntaisesti.

Tuntikirjanpidolla tarkoitetaan työntekijöiden työpanoksen seurantaa. Työaikalaki velvoittaa työnantajan tuntikirjanpitoon, mutta kerättyjä tietoja kannattaa hyödyntää myös muihin tarkoituksiin. Lue osiosta ’Miten työaikalaki velvoittaa työnantajan seuraamaan työaikaa?’, mitä asioita tuntikirjanpitoon merkittävä.

Kuka vastaa työajanseurannasta yrityksessä?

Työaikalain mukaan työajanseurannasta on vastuussa työnantaja. Yleensä työajanseuranta järjestetään siten, että työntekijä on työsopimuksessa määritetty vastuulliseksi kirjaamaan tuntinsa. Usein työntekijän esimies on myös määritetty hyväksymään alaistensa työtunnit ja poissaolot. Yrityksissä voi olla hieman erilaisia käytäntöjä, mutta yleensä eri osapuolien vastuut määritetään pääpiirteittäin näin:

Työntekijän vastuut

 • Työtuntien ja työsuoritteiden merkitseminen
 • Lomien hakeminen tai sopiminen

Esimiehen vastuut

 • Työtuntien ja poissaolojen tarkistaminen sekä hyväksyntä

HR:n vastuut

 • TES-sääntöjen ja paikallisten sopimusten ehtojen noudattaminen
 • Laillisten velvoitteiden noudattaminen

Johdon vastuut

 • Työajanseurannan järjestäminen
 • Seurannan hyödyntäminen analyyseissa
tyoajanseurantaopasblogi kuvituskuva

Miten työelämän murros muuttaa työajanseurantaa?

Työelämä on murroksessa ja se vaikuttaa suoraan työajanseurannan vaatimuksiin. Työn tekeminen ja sen luonne muuttavat muotoaan. Avainsana työelämässä on nykyisin joustavuus. Työhyvinvointia arvostetaan aiempaa enemmän. Etätyön, erilaisten työaikamuotojen, joustavien työaikojen ja paikallisen sopimisen yleistyminen ovat esimerkkejä muutoksista.

Muun muassa näiden asioiden vuoksi toimivan työajanseurannan järjestäminen on tänä päivänä entistäkin tärkeämpää. Työajanseurannan on taivuttava hallitsemaan murrokseen liittyvät muutokset, jotta tuntikirjanpito ja siihen perustuvat prosessit kuten palkanmaksu, pysyvät luotettavana ja läpinäkyvänä.

Yrityksen käytössä olevat työsopimukset ja työsuhteiden erityispiirteet on huomioitava työajanseurannassa:

 • Työehtosopimuksiin liittyvät palkkalajit ja niihin liittyvät säännöt
 • Paikallisiin sopimuksiin liittyvät säännöt
 • Työn sijainti: etätyö, liikkuva työ, eri toimipisteet ja kohteet
 • Työsuhteen muodot: osa-aikatyö, määräaikaisuudet, vuokratyö, kesätyö ja keikkatyöt
 • Liukuva työaika ja tuntipankki
 • Tulevaisuudessa huomioon otettavat seikat työn tekemisessä

Työaikaseurannan järjestäminen

Miten työajanseuranta kannattaa toteuttaa? – miksi sähköinen työajanseuranta on paras ratkaisu?

Työaikalaissa ei määrätä, millä tavoin työaikaa pitäisi seurata. Tuntilaput ja Excel ovat siis sallittuja tapoja toteuttaa tuntiseuranta. Nämä ovat edelleen suomalaisissa yrityksissä yleisiä tapoja järjestää tuntiseuranta. Näissä on ongelmana aikaa vievä ja virheille altistava käsityö, joka aiheutuu mm. tietojen kopioinnista. Ylityöt, lisät ja muut vastaavat laskentaa vaativat säännöt lisäävät entisestään tuntikirjanpidon hallinnointiin kuluvaa työaikaa.

Sähköinen työajanseuranta on jatkuvasti yleistyvä tapa kirjata työtunnit. Sähköisessä työajanseurannassa työsuoritukset kirjataan sovelluksen, verkkopalvelun tai kirjautumislaitteen kautta. Sähköisen työajanseurannan hyödyt ovat kiistattomat:

 • Aina ajan tasalla. Tietoja voidaan hyödyntää päätöksentekoon heti. Työnjohto ja työntekijät pysyvät kartalla töiden etenemisestä ja sisäiset kyselyt vähenevät.
 • Reilu ja tasapuolinen järjestelmä. Sekä työntekijä että työnantaja voivat tarkistaa tunnit jälkikäteen. Lailliset velvoitteet täyttyvät helposti eikä ongelmia tule esim. puuttuvien paperien seurauksena.
 • Käsityö ja virheet vähenevät. Manuaalinen tuntiseuranta kuormittaa erityisesti hallintoa.
 • Datan hyödyntäminen. Kerättyjä työtietoja voidaan hyödyntää moneen tarkoituksiin helposti: analyysit, palkanmaksu, laskutus jne.
 • Tietoturva ja oikeudet. Sähköisessä järjestelmässä tietoihin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, joilla on oikeudet nähdä niitä.

Tämän artikkelin avulla voit arvioida sähköisen työajanseurannan potentiaalisia säästöjä yrityksellesi.

Kuvistuskuva. Navisystem-työajanseuranta läppärillä.

Paperille tai Exceliin tehtävän työajanseurannan heikkoudet

Sähköisellä tuntiseurantajärjestelmällä on monia selkeitä etuja prosessien automatisoimisessa ja raporttien yksinkertaistamisessa, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Lisäksi tiedonkeruu ja prosessioptimointi on vaivatonta, kun data on jatkuvasti käytettävissä ja helposti siirrettävissä. Millä tavoin paperille tai Exceliin tehtävä työajanseuranta on huonompi kuin sähköinen työajanseuranta?

Altistaa virheille

Vaikka käsipelillä tehtävä seuranta, kuten Excelissä tehty kirjanpito, mahdollistaa perustason tuntiraporttien laadinnan työaikalainsäädännön mukaisesti, niin sen tulokset ovat alttiita ikäville virheille. Merkinnät voivat olla epäselviä, kopioinnissa voi tapahtua virheitä tai lomakkeita voi hävitä. Riskinä on, että lain säilytettäväksi vaatimia tietoja ei saada talteen, mikäli tuntimerkinnät saapuvat esim. tekstiviestillä, Whatsapp-viestillä, sähköpostilla tai paperilapuilla.

Vie työaikaa työntekijöiltä ja voi tuntua työläältä

Tuntimerkintöjen raapustaminen vie työaikaa työntekijöiltä. Sähköisessä järjestelmässä kirjaukset voi tehdä aikaleimalla: työaika lasketaan automaattisesti kirjauksen aloituksesta uloskirjaukseen. Näin merkintöjen tekemiseen ei tarvitse varata erikseen aikaa.

Lisäksi jos työntekijät kokevat tuntien kirjaamiseen työlääksi, tapahtuu tuntien kirjaaminen usein vasta palkkakauden lopussa. Kun tehdyt työt eivät enää ole aivan tuoreena muistissa, voivat merkinnät olla epätarkkoja. Tämä ongelma on ratkaistu sähköisessä työajanseurantajärjestelmässä siten, että työt voidaan pakottaa leimaamaan reaaliajassa samalla kun työt aloitetaan ja päätetään kohteessa. Kun työaikatiedot ovat jatkuvasti saatavilla kaikille, se vähentää epäselvyyksiä ja lisää luottamusta.

Vie RUNSAASTI työaikaa esimiehiltä ja hallinnolta

Vanhanaikainen tuntiseuranta kuormittaa erityisesti esimiehiä ja HR-osastoa. Ylimääräisiä työtunteja kuluu työntekijöiden muistuttamiseen tuntilistojen palauttamisesta sekä oikeista merkintätavoista. Tämän lisäksi vähintään yhtä paljon aikaa kuluu tietojen tarkastamiseen, tulkitsemiseen sekä kopioimiseen muihin järjestelmiin.

Usein pienissä tai kasvavissa yrityksissä tuntiseurannan hallinnointiin kuluva työaika on suoraan pois esimerkiksi yrityksen kehittämisestä sekä työn johtoon ja muuhun hallinnointiin käytettävistä työtunneista, koska erillistä HR-osastoa ei ole.

Kuvituskuva. Hymyilevä nainen ja tietokone.

Työajanseurantajärjestelmän valinta

Järjestelmän valinnassa helppokäyttöisyys on usein tärkein kriteeri, mutta millaisia muita vaatimuksia kannattaa asettaa, kun valitaan sopivaa sähköistä työajanseurantajärjestelmää? Mitä kaikkea kannattaa huomioida hankinnassa? Lue työajanseurannan hankinnasta tästä artikkelista.

Työajanseurannan ominaisuudet – laadi vaatimuslista eli tsekkilista

 • Tarpeet. Selvitä mihin tietoja käytetään? Tietoja on mahdollista hyödyntää esim. palkanmaksuun, laskutukseen, tarjouslaskentaan, kannattavuuden seurantaan ja analyyseihin.
 • Integraatiot ja prosessien yhteensopivuus. Tarkastele asiaa kokonaisuuden kannalta. Miten yhdistät järjestelmän nykyisiin prosesseihin ja järjestelmiin?
 • Käyttäjäryhmät ja oikeudet. Mitä käyttäjäryhmiä järjestelmässä on ja mitä oikeuksia heille annetaan?
 • Oleelliset tiedot. Kohdistetaanko tunnit projekteille? Merkitäänkö järjestelmään vaikkapa kulukorvauksia tai laskutussuoritteita? Tarvitaanko lisäksi lomakkeita tai liitetiedostoja?
 • Työajan tulkinnat. TES ja paikalliset sopimukset
 • Tietoturva. onko järjestelmä tietoturvallinen GDPR-lakien mukainen? Säilytetäänkö tiedot pilvessä ja EU-alueella?
Kuvituskuva. Piirretty tsekkilista.

Hyödynnä tehokkaasti työajanseurannan kautta kerättyjä tietoja

Varmista, että hallinto ymmärtää, mitä hyötyjä hankinnasta on. Henkilöstö ottaa uuden järjestelmän aivan eri tavalla vastaan, kun se näkee konkreettisesti mihin sitä voidaan käyttää. Käy läpi työnjohdon, palkanlaskijoiden ja laskuttajan kanssa miten heidän töitään voidaan helpottaa sähköisellä työajanseurantapalvelulla. Sähköisessä järjestelmässä data on saatavilla reaaliajassa ja niitä voidaan hyödyntää heti. Manuaalisessa tuntiseurannassa tiedot kulkevat aina jälkijunassa.

Kouluta työntekijät käyttämään työajanseurantapalvelua ja kerro miten juuri he hyötyvät uudesta järjestelmästä. Esimerkiksi työntekijä voi helposti tarkistaa merkityt tuntinsa ja reaaliaikaiset liukumasaldonsa palvelusta. Hyvin suunniteltu palvelu vähentää tuntimerkintöihin käytettyä aikaa, josta työntekijätkin yleensä pitävät.

Miten eri käyttäjäryhmät hyötyvät sähköisestä työajanseurannasta?

Sen lisäksi, että tuntikirjauksiin käytettävä työaika vähenee, hyötyä saadaan myös datan käytön tehostumisesta. Mitä konkreettisia hyötyjä eri käyttäjäryhmät saavat päivittäisiin tehtäviinsä:

 • Työntekijät: Mahdollisuus nähdä ja tarkistaa omat kirjaukset helposti, liukumasaldo, työmääräykset ja töiden lisätiedot.
 • Palkanlaskenta: Automaattiset palkkatulkinnat eri työntekijäryhmille. Integraatiot palkanlaskentaohjelmistoihin.
 • Työnjohto ja esimiehet: Reaaliaikainen töiden seuranta ja tuntien hyväksyminen sähköisesti
 • Laskutus: Työtuntien merkintä projektille/asiakkaalla, jolloin tunnit kohdistuvat oikein eikä mitään jää kohdistamatta. Laskutuksen seuranta.
 • Tarjouslaskenta: Tarkat tiedot aiempiin töihin käytetyistä työtunneista
 • Johto: Kannattavuuslaskelma ja analyysit
Kuvituskuva. Kaksi miestä katsoo tietokoneruutua.

Integraatiot helpottavat työaikatietojen hyödyntämistä

Integraatioilla eli sähköisellä tiedonsiirrolla saat eniten hyötyä työajanseurannasta. Jos tietoja voidaan siirtää sähköisesti järjestelmien välillä, datan käyttö tehostuu ja vältät työajan tuhlaamisen manuaalisiin siirtoihin.

Integraatioita voidaan toteuttaa mm. palkanlaskentaan, projektinhallintaan ja laskutukseen. Sähköinen tiedonsiirto säästää aikaa taloushallinnon työntekijöiltä, jotka joutuvat muuten käyttämään kallista työaikaansa yksinkertaisiin tietojen kopiointitehtäviin. Integraatioista voi lukea lisää täältä.

Käyttöönotto on tärkeää hoitaa hyvin

Käyttöönotto on erittäin tärkeä vaihe, koska huonosti toteutettuna koko projekti voi epäonnistua. Mikäli käyttäjät eivät osaa käyttää järjestelmää tai eivät ymmärrä sen hyötyjä, tämä voi johtaa työntekijöiden vastustukseen. Epäonnistunut käyttöönotto voi johtaa esimerkiksi siihen, että työntekijät tekevät merkinnät edelleen paperilapuille tai vastustavat äänekkäästi järjestelmän käyttöä.

Sitouta eri käyttäjäryhmät mukaan jo hankintavaiheessa, jotta heidän tarpeensa tulevat kuulluksi. Ihmisille on tärkeää päästä vaikuttamaan omaan työhönsä. Laadi käyttöönottosuunnitelma ja pyri seuraamaan sitä. Hankintaan ja käyttöönottoon löydät lisää vinkkejä tästä artikkelista.

Lue lisää täältä

Haluatko kokeilla mobiili työajanseurantaa veloituksetta?

kokeile 30 paivaa maksutta vaalea2